Uthyrningsvillkor Hyrbilsdepån Falkenberg / Halmstad / Varberg

 1. Både förare och hyrestagare måste ha fyllt 23 år och ha haft giltigt körkort i minst 1 år. Undantag från denna bestämmelse kan enbart göras efter särskilt
  skriftligt avtal med uthyraren. För körning utanför Sverige måste skriftlig tillåtelse föreligga från uthyraren. Extra chaufförer måste godkännas av uthyraren och
  specificeras i hyresavtalet. Hyrbilen/hyrobjektet får inte överlastas eller användas till övningskörning, terrängkörning, träning, tävling, frakt av djur eller gods
  eller annan användning som kan efterlämna lukt, fläckar eller andra skador. Det är inte tillåtet att röka i bilen, om inte annat avtalats skriftligen.
 2. Hyrpriserna är baserade på tid samt kilometer och framgår på kontraktssida 2. En deposition måste ställas ut för överenskommet hyresbelopp, dygn/km,
  självriskreducering/eliminering, bränsle, vägavgifter samt andra avgifter och kostnader. Lägsta depositionsavgift framgår av tabellen nedan. Uthyraren har rätt
  att använda depositionsavgiften för att täcka hyra och/eller andra avgifter ovan och/eller ev regresskrav, jfr punkt 3 nedan.
 3. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under uthyrningstiden, även om skadan förorsakas av någon annan än hyrestagaren. Ansvaret
  är emellertid begränsat till de fastställda självrisker som gäller för varje särskilt skademoment under förutsättning att hyrestagaren/användaren av fordonet inte
  har uppvisat grov oaktsamhet. I de fall där grov oaktsamhet kan påvisas och uthyrarens försäkringsbolag pga detta ej täcker de skador som uppstått eller kräver
  regress är det uthyraren som har motsvarande regresskrav gentemot hyrestagaren. Hyrestagarens betalningsansvar för självrisk elimineras i den utsträckning
  som ansvaret täcks av andra än uthyrarens försäkringsbolag, t ex av skadevållarens försäkringsbolag. Hyrestagarens ansvar för självrisk reduceras om
  hyrestagaren vid uthyrningens början tecknar självriskreducering. Pris för detta framgår av tabellen nedan. Vid stöld eller skada förorsakad av stöld gäller egna
  satser för självrisk och självriskeliminering, vilket framgår av tabellen nedan. Hyrestagaren kan ej åberopa en dylik täckning om detta inte finns angivet på sida
  2 i kontraktet. Skador som har uppstått pga vårdslöshet, grov oaktsamhet, förlust av nycklar, tankning med fel typ av bränsle och kostnader i samband med
  bensin/drivmedelstopp täcks ej av självrisken. Vid alla skador skall hyrestagaren leverera en skadeanmälan enligt standard till uthyraren. Vid retur av fordon
  utanför ordinarie öppettider ansvarar hyrestagaren för fordonet tills ordinarie öppettider inträffar.
 4. Uthyraren är ansvarig för bilens underhåll. Hyrestagaren är skyldig att ansvara för kontroll och påfyllning av olja och kylarvätska minst var 1000:e
  kilometer samt kontroll av lufttrycket i samtliga däck. Utgifter för olja och kylarvätska betalas av uthyraren mot uppvisande av kvitto. Bränsle och
  spolarvätska ingår ej i hyrpriset.
 5. Hyrbilen levereras med full bränsletank och ska återlämnas i detta tillstånd. Tankning med fel typ av bränsle medför ersättningsskydlighet.
 6. Under uthyrningstiden och till dess att bilen är återlämnad till uthyraren bär hyrestagaren allt ansvar för bilen och användningen av denna som om han/hon
  vore ägare till bilen. Detta gäller även parkerings-och trafikförseelser, vägavgifter mm. Hyrbilen ska lämnas tillbaka av hyrestagaren i samma skick som
  hyrestagaren övertog den i. Eventuella skador (bucklor, repor etc) som bilen hade då hyrestagaren övertog bilen ska återfinnas på ett särskilt formulär, som
  uppvisas och godkännes av hyrestagaren.
 7. Om parkeringsböter, fortkörningsböter, trängselavgifter, vägavgifter, bortforslingsavgifter och andra extra kostnader inte betalas omedelbart kommer
  hyrestagaren att bli påförd en expeditionsavgift på SEK 200,-som tillägg till de upplupna kraven.
 8. Vid motorstopp eller skada ska uthyraren kontaktas omedelbart för att avgöra varifrån ev hjälp ska rekvireras. Om inte uthyraren kan nås skall det rekvireras
  hjälp från Falck, dygnet runt på telefonnummer 020 383838. Hyrestagaren kan inte utan uthyrarens samtycke rekvirera eller beställa reparation. Vanlig
  starthjälp som t ex vid dött batteri betraktas inte som reparation. Stöld, brand, personskador och skador på djur ska omedelbart anmälas till uthyraren och polis.
 9. Om hyrbilen inte kan fortsätta pga driftsstopp, ersätts enbart vidare transport till bestämmelseorten med offentligt kommunikationsmedel såsom buss och tåg.
  Uthyraren fråntar sig allt ansvar gentemot hyrestagaren utöver vad som nämnts ovan. Detta ansvarstagande gäller både med hänsyn till tidsförlust, ekonomisk
  förlust eller annat som kan tillskrivas ett eventuellt driftsstopp, eller som kan ha uppstått till följd av eller ha samband med uthyrningen. Om driftsstoppet beror
  på skada som hyrestagaren själv är skyldig till, bortfaller ersättning för vidare transport. Vid längre resor än 300 km räknat från uthyrarens kontor ska uthyraren
  på förhand vara informerad om bestämmelseorten. I vissa bilar finns gps-sändare.
 10. Hyrestagaren är införstådd med att bilen är av äldre årgång och pga detta har större risk att få driftsstopp jämfört med en ny bil. Det avråds därför från att
  hyra bilen under omständigheter där förseningar inte får uppstå.
 11. Hyrestagaren är förpliktigad att följa villkoren och bestämmelserna på båda sidorna av detta hyresavtal. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna
  måste hyrestagaren returnera fordonet på eller före angivet datum och tid till den plats det hyrdes från under uthyrarens normala öppetider. Hyrestagaren eller
  kortinnehavaren ger uthyraren fullmakt att beordra kreditkortsbetalningar för att täcka bland annat följande: fordonets marknadsvärde om detta inte returneras
  till uthyraren, vägavgifter, parkeringsböter/-avgifter, fortkörningsböter etc., skador, bortforslingsavgifter, rättskostnader, förluster eller administrativa avgifter
  som uthyraren påläggs för parkerings-, trafik-eller andra överträdelser som hyrestagaren pålagt uthyraren, samt andra avgifter som uthyraren anser nödvändiga.
  Den därmed givna fullmakten gäller även bemyndigande för uthyraren att belasta kreditkortet med kostnader för ytterligare hyra/krav på ersättning om fordonet
  lämnas tillbaka efter utloppet av avtalad uthyrningstid. Försening vad gäller återlämnande av fordonet på över 1 – en – timme i förhållande till avtalad hyrestid
  ger uthyraren rätt att kräva ett dygns extra hyra i tillägg till hyran för det första dygnet, och därefter rätt till ersättning av avtalat dygnspris så länge bilen faktiskt
  disponeras och inte har levererats tillbaka av hyrestagaren till hyresplatsen i ett med kontraktet överensstämmande tillstånd. Hyrestagarens och/eller
  kortinnehavarens underskrift nedan gäller som bekräftelse för kreditkortsbetalningar och ger uthyraren rätt att belasta kreditkortet i överensstämmelse med ovan
  nämnda fullmakt. Denna möjlighet till belastande av kreditkortet gäller även för eventuell avtalad faktisk förlängning av uthyrningstiden. Hyrestagaren
  samtycker till att uthyraren lagrar uppgifter såsom namn, adress, personnummer, kreditkortsummer, körkortskopia, pass etc i 5 år efter hyresperiodens slut.

Följande kategorier finns:
AE: ekonomi, A: liten, B: mellanstor, C: mellan kombi, E: stor kombi, E2: 7-sits, F: 9-sits, liten flytttbil, F3: Partybuss, G: mellan flyttbil 10,5–12 m3, H: Pickup
King Cab mfl, I: Stor flyttbil 17 m3 m baklyft, J: Stor flyttbil 17 m3, K: Skåpbil 3m3 Opel Combo mfl, U: Släp, stort täckt.

Uthyrningsvillkor

Kategori AE, A
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 5.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori B
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 5.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori C
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 7.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori E
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 10.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori E2
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 12.000:-
Självriskreducering skada/dygn 80:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori F
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 12.000:-
Självriskreducering skada/dygn 80:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori F5
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 12.000:-
Självriskreducering skada/dygn 80:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori G, G3, H
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 12.000:-
Självriskreducering skada/dygn 80:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori I, J
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 15.000:-
Självriskreducering skada/dygn 100:-
Självrisk/skada med reducering. 5.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori K
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 7.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori EL
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 7.000:-
Självriskreducering skada/dygn 70:-
Självrisk/skada med reducering. 2.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400
Kategori U
Lägsta deposition 2.000:-
Självrisk/skada utan reducering. 2.500:-
Självriskreducering skada/dygn 35:-
Självrisk/skada med reducering. 1.000:-
Jouravgift utanför ord.öppettider
(Helgfri vardag 08.00-17.00) 400